Monday, November 4, 2019

Opinion | Martin Scorsese: I Said Marvel Movies Aren’t Cinema. Let Me Explain.

Opinion | Martin Scorsese: I Said Marvel Movies Aren’t Cinema. Let Me Explain.https://www.nytimes.com/2019/11/04/opinion/martin-scorsese-marvel.html